О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА:

 

 

 

 Измение и допълнение на Наредба 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5 от 27.02.2008 г.. Изменена и допълнена с Решение № 477 Протокол № 13 /19.12.2008 г. на Общински съвет - Несебър

 

 

 

 

 

 

Глава първа: Раздел I

1. В чл.2 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 7:

„7. туристически данък;“

 2.В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Невнесените в срок данъци по Закона за местните данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.“

2. В ал. 3 се правят следните изменения:

а) накрая се поставя запетая и се добавя „а в производствата по обезпеча­ване на данъчни задължения – на публични изпълнители”;

б) създава се изречение второ: „Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.“

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на община Несебър, а в останалите случаи е Общински съвет - Несебър. “

Глава втора: Раздел I

 1. В чл.6 ал.4 се отменя.

 2. В В чл. 7 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавяили съответната част от него“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) За имотдържавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“

3. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.“

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

 4. Член 13 се отменя.

 5. В чл. 14 се създава ал. 4:

„(4) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.“

 6. В чл. 15 се създава ал. 3:

„(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”

 7. В чл. 17, ал. 1 думите „отчетната им стойност“ се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси “.

8. В чл. 19  думите „чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 1 и 4“

9. В чл. 20, ал. 1 т.9 думите „паметници на културата” се заменят с „културни ценности”

10. В чл. 20, ал. 1 т. 12 се отменя.

11. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

Глава втора: Раздел III

1. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

2. В чл. 40, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

3. В чл. 43, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци  и такси – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“

Глава втора: раздел IV

1. В чл. 48 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 изречение второ се отменя.

2. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.”

2. В чл.49 се правят следните изменения:

            2. В ал. 12 думитешейнисе заменят с „шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата“.

3. В чл. 52 ал. 3 се изменя така:

„(3) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.”

4. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

2. Алинея 3 се отменя.

3. В ал. 6 се създава изречение второ:

Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.“

 

Глава втора: Раздел V

1. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) При прехвърляне на предприятието на ед­ноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечие­то на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.“

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

2. В чл. 60 ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;“.

3. В чл. 61, ал. 3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”

4. В чл. 62 се създава ал. 4:

„(4) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.”

 

 В глава втора се създава раздел VІ:

  Раздел VІ

Туристически данък

 

1. Чл. 64. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 65. (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:

1.      места за настаняване самостоятелни стаи,къща/вила /,семеен.хотел,пансион в гр.Несебър, гр.Св.Влас, гр.Обзор и с.Равда – 0,40 лв. за всички категории звезди

2.      за  средства за подслон и другите места за настаняване  в гр.Несебър, гр.Св.Влас, гр.Обзор и с.Равда – 0,60 лв. за всички категории звезди

3.       за средства за подслон и места за настаняване в останалите  селища на общината – 0,20 лв. за всички категории звезди

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД – размерът на данъка по ал. 1;

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;

Д – брой дни в годината;

ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

(6)        1. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста.

            2.  Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на община Несебър или от оправомощено от него длъжностно лице.

3. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките да подадат в Община Несебър декларация по образец за реализираните нощувки .

 

 

Чл. 66. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.“

2. В Преходните и заключителни разпоредби се създават нови:

 §8. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.

 §9. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

§10. В Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър се правят следните изменения:

1. Отменя се Раздел ІV:  Туристическа такса”.

§11. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци влиза в сила от 01.01.2011г. с изключение на §2 т.2 б)а; §8; §9; §12; §13; §15; §16; §17; §18; §20; §21 т.2; §22; §24; §25; §27 т.1 в сила от 01.01.2010г. и §5; §6 и §11, които влизат в сила от 01.07.2011г.