Сигнали за корупция се подават на телефон 0554/29324;на електронен адрес anticoruption@nesebar.bg; в пощенската кутията за сигнали за корупция, поставена на входа на административната сграда на Община Несебър и в офисите на Центъра за административно и информационно обслужване.Анонимни сигнали не се разглеждат.ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

-СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ В СРОК - няма такива лица

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

- СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР