З А П О В Е Д №65/20.01.2017г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №415 от Протокол №12/23.12.2016г. на Общински съвет - Несебър,
                                            ЗАПОВЯДВАМ:

 • Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични и лекарски кабинети и обслужващите помещения към тях за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:

 • Стоматологичен кабинет на площ от 15 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, представляваща източно крило на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 108.00 лв. /сто и осем лева/ с ДДС;

 • Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 15.80 кв.м, ведно с манипулационна и допълнителни помещения на площ от 31.20 кв.м, находящ се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и 0.52 ст./ с ДДС;
 •             - Стоматологичен кабинет №4 на площ от 12.46 кв.м и обслужващи помещения на площ от 14.00 кв.м, които представляват идеални части от чакалня, стая за почивка и санитарен възел, находящ се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.16 лв. / осемдесет и три лева и 0.16ст./ с ДДС;
              - Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ на площ от 12.16 кв.м и манипулационна на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Тънково, с кадастрален идентификатор 73751.501.176.1 по КК на с.Тънково, построена в УПИ VІ, кв.15 по плана на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка №6369/23.03.2016г. – с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 81.36 лв. /осемдесет и един лева и 0,36 ст./ с ДДС.
             - Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 13.65кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 26.82кв.м, находящ се на  първи етаж от сграда с кадастр.№ 39164.501.287.1 по КК на с.Кошарица, отредена „За читалище, кино издравна служба”, построена в УПИ ХV, кв.16 по плана на с.Кошарица, АпОС №4378/01.03.2011г. и АОС за поправка №5110/06.02.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.00 лв. (деветдесет и осем лева)  с ДДС.
  2. Специфични условия  на конкурса:
  - Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.1.;
  - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;
  - Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
  - Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
  - Кабинетите да работят целогодишно.
  3. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:
                К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.
  Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
               К2 – Целогодишна работа на кабинета:
  -При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
  -При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
  -При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
  -При 4 дневна работна седмица – 4точки;
  -При 3 дневна работна седмица – 3точки;
    К3 – Активност на профила
  -  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
  - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
  - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
  - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
                К4 – Предложена месечна наемна цена:
  - При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;
  - При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;
  - При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;
                 К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
               К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
              Комплексна оценка:
                К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
              При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
              4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”          
  5. До конкурса се допускат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
  6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
               6.1. 13.02.2017г. за първа дата за провеждане на конкурса;
  6.2. 20.02.2017г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
              7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
               7.1. На 14.02.2017 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
               7.2. На 21.02.2017 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
              8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
                8.1. Първа дата за провеждане - 15.02.2017г. от 11.15ч. в сградата на Общината.
     8.2. Втора дата за провеждане - 22.02.2017г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 14.02.2017г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.    

  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  /П/

  Публикувано на 25.01.2017 от Пресцентър Община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове