ОБЩИНА  НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №2171

г
р.Несебър, .23.10. 2014г.

        На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №943 Протокол №26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


       Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищен имот частна общинска собственост, Сграда с идентификатор 51500.501.104.2 по КК на гр.Несебър, представляваща „Обществена тоалетна“ в УПИ ІV кв.10, по плана на гр.Несебър – стара част, с кад.№ 51500.501.104 по КК на гр.Несебър, АОС №5738/09.05.2014г. със застроена площ от 18 кв.м., при следните условия:

       1. Начална конкурсна годишна наемна цена - в размер на 650.00лв./шестстотин и петдесет лева/ с ДДС.

       2. Специфични условия на конкурса:

-  Отдавания имот да се използва единствено за „Обществена тоалетна”.

- Наемателят няма право да изисква заплащане на такса за еднократно ползване на тоалетната по - висока от 1.00 лв.

-  Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид.

-  Годишната наемна цена се заплаща на две вноски, както следва:
  • първа вноска към момента на сключване на договора за наем;

  • втора вноска до 31.08 на съответната година;      3. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.

      4. Критерии за оценяване

- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1 /от 0  до 10 точки/

- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

         5. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

         5.1. На 10.11.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

 5.2. На 17.11.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

          6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    6.1. На 11.11.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

6.2. На 18.11.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

7.1. Първа дата за провеждане12.11.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

7.2. Втора дата за провеждане – 19.11.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 11.11.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


 КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Н.ДимитровПубликувано на 27 Oct 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове