ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 44/18.01.2017 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА:
конкурс за избор на здравен медиатор1. Кратко описание на длъжността:
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

2. Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено средно образование
• Принадлежност към местна уязвима етническа общност
• Познаване на здравните и социални проблеми на общността
• Владеенето на езика на общността е препоръчително
• Комуникативни умения
• Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

3. Начинът на провеждане на конкурсите:
1. Конкурсът за заемане на длъжността „здравен медиатор” към Община Несебър се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи- разглеждане на постъпилите документи от комисия.
1.2. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати ще бъдат уведомени за съображенията за отказа.
4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват по телефона за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.
5. Необходимите документи:

- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Заявление по образец;
- Документи за компютърна грамотност, ако кандидатът притежава такива (копия).

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Несебър, на адрес: ул.”Еделвайс” № 10, фронт офис 1, гише №1.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
5. Срок и място за подаване на документите:
Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, гише № 1 в едномесечен срок от публикуване на обявлението в централния печат.
Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”№10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.
Избраният кандидат подлежи на 14 дневно обучение, което ще се проведе в Медицински университет в гр. София през м. март 2017 г. Обучението, нощувките, храната и учебните материали ще бъдат за сметка на община Несебър Пътните разходи до гр. София и обратно са за сметка на избрания кандидат.

Лица за контакти: К.Камчев /началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности”/- тел.: 0893 505 156.
На основание чл.91 ал.1 от КТ обявлението за конкурса да се обяви в централния печат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 20.01.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове