О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

                                                З А П О В Е Д №1981

гр.Несебър 12.08.2014 г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №837 от Протокол №24/11.07.2014г. на ОбС – Несебър,


                                                 ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ, с полезна площ 13.50 кв.м, ведно с помощни помещения на обща площ от 53.56 кв.м, включващи манипулационна – 12 кв.м, чакалня – 14 кв.м, детска консултация – 9.36 кв.м, женска консултация – 13.70 кв.м, WC – 4.5 кв.м., представляващ самостоятелно обособен обект, находящ се на първи етаж в Административна сграда „Здравна служба” с идентификатор 53822.502.75.3 по КК на с.Оризаре, находящ се в УПИ VІІІ, кв.42 по плана на с.Оризаре, съставляващ имот с идентификатор 53822.502.75 по КК на с.Оризаре, АпОС №1013/22.02.2001г.

           1. Начална конкурсна месечна наемна цена - определена на основание чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ и Приложение №1 към нея,  в размер на 113.14 лв. /сто  и тринадесет лева и четиринадесет стотинки/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем5 /пет/ години.

3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

         4. Специфични условия на конкурса:

- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;

- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са  лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

- Кабинетите да работят целогодишно и  да осигуряват дежурства през почивните дни .

         5. Критериите за оценяване са:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - 15точки.

        К2 – Целогодишна работа на кабинета:

- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

-  При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

-  При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

-  При 4 дневна работна седмица – 4точки;

-  При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

       К4 – Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5  Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

6. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

             7.1. На 02.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             7.2. На 09.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

       8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

             8.1. На 03.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             8.2. На 10.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

     9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

   9.1. Първа дата за провеждане04.09.2014г. от 10.15 часа в сградата на Общината.

 9.2. Втора дата за провеждане11.09.2014г. от 10.15 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 03.09.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.    


 


 КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/

                                               /Н.Димитров/Публикувано на 18 Aug 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове