О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д 1935
гр.Несебър 01.08.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №805 от Протокол № 23/02.06.2014. на ОбС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект в сградата на автогара – Обзор, в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1, АчОС №2993/07.05.2009г. находящ се на първи етаж с предназначение „Кафе“ с полезна площ от от 27.60 кв.м, при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена на основание чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ и Приложение №1 към нея в размер на 387.50 лв. /триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Отдаваният имот да се използват единствено като „Кафе“.
- Наемателя няма право да променя предназначението на имота.
- Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид.
5. Критериите за оценяване са:
- Предложена оферта, относно експлоатацията на отдавания имот- К1/от 0 до 10 точки/;
- Конкурсна цена – К2/максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+К2
6. До участие в Конкурса се допускат: еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 20.08.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 27.08.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 21.08.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 28.08. 2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 22.08.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 29.08.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/
/Н.Димитров/
Публикувано на 05 Aug 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове