О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №1721
гр.Несебър 10.07.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 669 от Протокол № 19/18.06.2009. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособен обект – Банкомат, находящ се на първи етаж в сградата на автогара – гр.Обзор, находяща се в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, на площ от 1 кв.м, при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена на основание чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ и Приложение №1 в размер на 115.20 лв. с ДДС.
2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.
3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:

- Отдавания имот да се използва единствено за банкомат;
- Да се поддържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид;
5. Критериите за оценяване са:
- предложена оферта, относно експлоатацията на отдавания имот- К1/от 0 до 10 точки/;
- конкурсна цена – К2/максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
- насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/;
Краен резултат за оценяване: К=К1+К2+К3
6. Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ ."
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 29.07.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 05.08.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 30.07.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 06.08. 2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

9.1. Първа дата за провеждане – 31.07.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 07.08.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
   /В.Борисовсъгл.Зап.№129/22.02.2013г. и заявл. с вх.№365/03.07.2014г. в ОбС – Несебър/Публикувано на 14 Jul 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове