ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗАПОВЕД №746
гр.Несебър, 15.04.2014г.


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №730 от Протокол № 22/24.03.2014г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот представляващ Дял І на площ от 1000кв.м. съгласно приложената скица проект за реално ползване на земеделски имот с кадастрален идентификатор 58431.2.24 по КК на с.Приселци, целия на площ от 9237кв.м, м.“Сърта“, начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, ІV категория, АчОС № 4749/07.06.2011г., при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 58431.2.22, 58431.42.25, 58431.5.1, 58431.2.36, 58431.2.25, 58431.2.23, 58431.2.20, 58431.2.50, 58431.2.21.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.
2.Начална конкурсна годишна наемна цена - в размер на 32.84лв. / тридесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Специфично условие : Имотът да се използва за разполагане на постоянен пчелин.
5.Критерии за оценяване :
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.
6. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена – в размер на 3.28лв. /три лева и двадесет и осем стотинки/.
7.Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 07.05.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. 14.05.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8.1. 08.05.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. 15.05.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

9.Дата, час и място за провеждане на конкурса:

9.1.Първа дата за провеждане - 09.05.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 16.05.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
Николай Димитров


Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове