О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №749
гр.Несебър 15.04.2014г.


На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 741 от Протокол №22/24.03.2014г. на ОбС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение: Кабинет №11 – Рехабилитационен кабинет,
с площ от 17.00 /седемнадесет/ кв.м, находящо се на партерния етаж на общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” в гр.Несебър, изградена в кв.55, УПИ ХХХІ по плана на гр.Несебър – нова част, с идентификатор 51500.502.454.1, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена на основание чл.24 от Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ в размер на 122.40 лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
2. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
4. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. Специфични условия на конкурса:
5.1. Кандидатите за участие в конкурса да са с Висше образование – специалност „Рехабилитатор”.
5.2. Кандитатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;
5.3. Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и на пълна работна седмица;
5.4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период;
6. Критериите за оценяване са:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
7. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
7.1. На 07.05.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 14.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 08.05.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 15.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 09.05.2014г. от 11.30ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 16.05.2014ч. от 11.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/


Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове