ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР
О Б Я В А


В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 940 по Протокол № 33/18.12.2019г., взето на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 от Наредба №7 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър обявява конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД, по реда на Наредба № 7 ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, за срок от три години.
I. Определя следните изисквания към кандидатите:
1.Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по
медицина и призната специалност.
2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.
3.Да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат
регистрация като еднолични търговци.
4.Да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност.
5.Да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
6.Да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото
да заемат материално-отчетническа длъжност.
II Необходими документи за участие в конкурса:
1.Диплом за образователно квалификационна степен “магистър” и
документ удостоверяващ придобита специалност.
2.Копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.
3.Медицинско свидетелство
4.Автобиография
5.Свидетелство за съдимост
6.Нотариално заверена декларация за липса на обстоятелства от I т. 3,4 и т.5
7.Препоръки от последна месторабота
8.Бизнес програма за развитието и дейността за медицински Център „Д-р Димитър Пеев”;
9.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст.
ІІІ. Срок за подаване на заявление и документи по т.ІІ
- 15 дневен от публикуване на настоящата обява в печатни и електронни медии, както и на сайта на община Несебър, а именно: от 1.02.2019г. до 18.02.2019г. включително.
Документите да се представят в деловодството на община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, Гише № 1, в запечатан непрозрачен плик, като Програмата за развитие и дейността на Медицинския център да се представи в отделен запечатан плик, приложен към изискваните документи.
ІV. Дата и място за провеждане на Конкурса – 25.02.2019г. от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.1, Заседателна зала.
Настоящата Обява е публикувана в печатни и електронни медии на 1.02.2019г.


РУМЕН КУЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪРПубликувано на 01.02.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове