О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №751
Гр.Несебър, 15.04.2014г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №735 от Протокол №22/24.03.2014г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
І. От УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС №891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, за срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2014г. до 31.08.2014г., съгласно приложената схема:
1. 2500 кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 8 400.00лв. с ДДС.
2. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
3. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
4. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
5. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №5 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС;
6. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №6 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС
ІІ. 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи части от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ - общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, с кадастр. идентификатор 53045.502.35, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2014г. до 31.08.2014г., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на – 7 320 лв. с ДДС.
ІІ. До участие се допускат: физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
ІІІ. Депозит за участие - представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
ІV. Специфични условия на конкурса:
- Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;
V. Критерии за оценяване:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота, в която да са описани видовете съоръжения, които ще се използват, с приложени снимки или техните технически характеристики, създаване на работни места, дарение за общински дейности или мероприятия, с посочване на материалната им стойност, мерки за опазване на околната среда и др. – К1 / от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
VІ. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
VІ.1. На 07.05.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
VІ.2. На 14.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІ. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
VІІ.1. На 08.05.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 15.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
VІІІ.1. Първа дата за провеждане – 09.05.2014г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
VІІІ.2. Втора дата за провеждане – 16.05.2014ч. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1 – 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /П/
/Н.Димитров/Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове