O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността “Началник”
отдел “Информационна сигурност” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 731/08.04.2014 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – началник, отдел„Информационна сигурност”, дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”


2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности , по които е придобито образованието: информатика, електроника, информационни техники и технологии;
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на телекомуникационните и информационни технологии;
• Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: опит във внедряването и експлоатацията на информационни технологии, компютърна грамотност, управленски опит, владеене на английски език;
• Специални умения: способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, етичност, лоялност.


3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) Заявление по образец;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише № 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.

8. Длъжността началник в отдел “Информационна сигурност” осъществява дейност свързана с инсталирането, конфигурирането и администрирането на необходимия системен и приложен софтуер за работа с компютърните системи според нуждите на съответните отдели; приспособява съществуващите програми с цел модернизиране; избира и инсталира нови компютърни програми на конкретни хардуерни конфигурации и операционни системи; избира и инсталира нови периферни устройства и поддържа съществуващите вече програми; оперира и контролира работата на компютрите и периферното оборудване; проектира и организира компютъризацията на работните места в администрацията; организира поддържането и снабдяването с необходимите материали и резервни части на компютрите в администрацията; осъществява входящ контрол на необходимото информационно осигуряване /системно, приложно/ при закупуване на компютърно оборудване по съществуващата му документация, каталожна и справочна литература; изгражда мрежова среда, като конфигурира и администрира мрежовите параметри на операционна система, на мрежовите периферни устройства и ресурсите за общо ползване; инсталира и поддържа софтуер за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и осигурява средства за защита на информацията; администрира, поддържа и архивира база данни; консултира ръководството на администрацията във връзка с информационната сигурност; координира обучението на ръководителите и служителите във връзка с информационната сигурност.
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 895 лв.
10. Документи се приемат до 29.04.2014 год.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :
/ Н.Димитров/


Публикувано на 16 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове