О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д № 73
гр.Несебър 10.01.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №611 от Протокол №18/15.10.2013г. на ОбС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе конкурс за отдаване под наем на търговск обект №3 в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451 по КК на гр.Несебър със закрита площ – 71.00 кв.м., открита площ – 34.00 кв.м, при следните условия:
І. Начална годишна наемна цена, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС – Несебър за РПУРОИ и Приложение №1 - т.ІІ - 7 към нея в размер на 24 561 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/ с ДДС;
ІІ. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
ІІІ. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
ІV. Депозит за участие - в размер на 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.
V. Специфични условия на конкурса:
- Обекта да се използва за заведение за обществено хранене.
- Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.
- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
• І -ва вноска до 31 юли на текущата година,
• ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.
VІ. Критерии за оценяване на представените предложения:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – K1 /от 0 до 10 точки/;
- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,50 точки;
VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
VІІ.1. На 27.01.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 03.02.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
VІІІ.1. На 28.01.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІІ.2. На 04.02.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

ІХ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
ІХ.1. Първа дата за провеждане – 29.01.2014г. от 10.15 ч. в сградата на Общината.
ІХ.2. Втора дата за провеждане – 05.02.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІІ.1 – 28.01.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/Публикувано на 14 Jan 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове