O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 124/19.02.2016 г. на Кмета на Община Несебър


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” в отдел „Търговия”

1. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности, по които е придобито образованието: икономика, управление;
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на административната, деловодната и управленска дейности;


2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
• Специални умения: лидерски умения; способност да ръководи, организира и контролира работата на поверения му отдел; способност да мотивира, организира и ръководи екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност, лоялност, комуникативност, отговорност, коректност.
• компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
• владеене на английски и руски език е предимство.

3. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 интервю.


4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.2 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/.


5. Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в Административния регистър и в централен ежедневник.


6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на Община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.


7. Кратко описание на длъжността началник отдел „Търговия”:
Организира, ръководи и контролира дейността на отдела. Изготвя предложение за търговската схема за търговия на открито на територията на Общината. Организира планирането, изпълнението и отчетността на работата на отдела, като непосредствено контактува с гл.счетоводител на общината. Контролира качеството на работа на подчинените си, по отношение на взаимодействието им с гражданите и фирмите. Организира компетентно проучване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения от граждани, касаещи работата на отдела. Организира и контролира изготвянето на необходимата документация за издаване на разрешителни за търговска дейност на открито, увеселителни паркове и други сезонни услуги на открито. Организира и контролира събирането на такси, свързани с дейността на отдела. Планира, ръководи и координира изготвянето на анализи, справки становища и предложения касаещи състоянието и развитието на отдела. По решение на общинското ръководство участва в работата на комисии, свързани с дейността на отдела. Участва в контрола по спазването на нормативните актове, свързани с търговията в общината. Оценява изпълнението на служителите в отдела. Изпълнява и други задачи свързани с дейността на отдела, възложени от прекия ръководител.


8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 680 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/

Публикувано на 29 Feb 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове