ОБЩИНА НЕСЕБЪР
На основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед № 68/03.02.2016 г. ОБЯВЯВА:

Конкурс за длъжността директор” на Център за обществена подкрепа (ЦОП).
 • Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява  ръководство и контрол по изпълнение цялостната дейност на Центъра за обществена подкрепа – планиране, реализиране, вътрешно мониториране, оценяване и отчитане. Стопанисва и управлява предоставеното му имущество. Организира предоставянето на социални грижи и отговаря за безопасността, живота и здравето на децата-потребители на услуги в ЦОП, по време на пребиваването им в заведението. Урежда трудовите правоотношения с работещите в центъра. Ръководи дейността на мултидисциплинарния екип. Провежда ежеседмично срещи с персонала, работещ с децата, включващ дискусии за грижите за отделните деца и преглед на практиките на институцията. Организира ефективното разходване на средствата по утвърдения бюджет. Изпълнява и други текущи задачи, възложени от прекия ръководител.
  2. Изисквания за заемане на длъжността:
  Образователна степен: магистър, бакалавър

  Специалност: специална педагогика, социални дейности, психология

  Професионален опит : 4 години
  Допълнителни познания и квалификации, носещи предимство на кандидатите: познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществяваната дейност; компютърна грамотност- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

  Специални знания и умения: управленска компетентност; способност да планира, организира и контролира изпълнението на поставените задачи; да анализира информацията, да я синтезира и представя резултатите с предложения и становища; обективност на преценката; способност да предлага решения на проблемите в рамките на съществуващите указания и процедури; способност да работи в екип; способност да работи добре под напрежение; комуникативна компетентност; оперативност; отговорност; етичност; лоялност;
  3. Начинът на провеждане на конкурсите:
  1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на ЦОП се провежда в три етапа:
  1.1. Допускане по документи.
  1.2. Писмен изпит – тест.
  1.3. Интервю.
  2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
  3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
  4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата и часа на започване и мястото за провеждане на конкурса. Писменият изпит се провежда в сградата на Община Несебър.
  5. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща за дейността и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор” на ЦОП.
  6. Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста.
  7. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
  8. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

  - Познаване и прилагане на нормативните актове, действащи за дейността;

  - Познаване и прилагане на нормативните актове, свързани с длъжността „директор”, с оглед на ефективното й изпълнение;

  - Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване);

  - Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи);

  - Комуникативни умения и езикова култура.

  Необходимите документи:
  1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Несебър, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;
  2. Декларация за обстоятелствата по чл.107а от Кодекса на труда;
  3. Професионална автобиография;
  4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копиe);
  5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит (копия);
  6. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужди езици, ако кандидатът притежава такива (копия).

  Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

  Копията от документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
  5. Срок и място за подаване на документите:

  Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, гише № 1 в едномесечен срок от публикуване на обявлението в централния печат.

  Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.
  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.
  Лица за контакти: отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, тел.0554/2-93-97, 2-93-90.

  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
  / Николай Димитров/


  Публикувано на 10 Feb 2016 от Пресцентър община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове