O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „юрисконсулт”
в отдел „Правно обслужване” към Община НесебърОбщина Несебър, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1878/24.11.2015 г. на кмета на Община Несебър


ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”
2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:

• Образователна степен: магистър
• Образование: висше, специалност „Право”
• Минимален ранг: V младши
• Допълнителна квалификация: владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, владеене на английски език е предимство
• Специални умения: Способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност.

3.Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4.Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) заявление по образец /Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4) копие на удостоверение за правоспособност;
5) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно и информационно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10 (тел.за контакти- 0554/29390), на гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.

7. Длъжността юрисконсулт в отдел “Правно обслужване” осъществява дейност по изготвянето на становища и консултации във връзка с постъпилите в общината жалби и молби от институции и граждани; осигурява входяща и изходяща кореспонденция по съдебните дела; анализира и обобщава резултатите от съдебните дела; осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината; съвместно с други звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 650 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/ /Николай Димитров/

Публикувано на 26 Nov 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове