ЗАПОВЕД №1212/11.06.2021г.На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №389 от Протокол №17/17.05.2021г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.61 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Герена”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, Х категория, целия на площ 766кв.м., АОС №5101/16.01.2012г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 73571.31.11, 73571.31.45, 73571.31.46, 73571.31.62 по КК и КР на с. Тънково, при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна наемна цена : 30,00лв. /тридесет лева/ без ДДС.
3. Срок за отдаване –10 /десет/ години.
4. Стъпка за наддаване в търга: 2,00лв. /два лева/.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна наемна цена, а именно 3,00лв. /три лева/.
6. Специфично условие : Имотът да се използва за отглеждане на животни.
7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 01.07.2021г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 08.07.2021г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 02.07.2021г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 09.07.2021г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:9.1.Първа дата за провеждане - 05.07.2021г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 12.07.2021г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 02.07.2021г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 17.06.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове