ЗАПОВЕД №502/27.03.2018г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №737 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет на площ от 14.41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7.60 кв.м, находящ се на първи етаж от Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС№4847/19.07.2011г.“, при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 92.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър
2. Специфични условия на конкурса:
- Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;
- Кабинетът да работи целогодишно;
- Кандидатите да имат или да сключат договор с РЗОК - Бургас;
3. До конкурса се допускат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
4. Критериите за оценяване са:
К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас -15точки.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4 точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3 точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най – висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.
5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 20.04.2018г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 02.05.2018г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 23.04.2018г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 03.05.2018г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1 Първа дата за провеждане - 24.04.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 04.05.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 - 23.04.2018г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /П/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове