З А П О В Е Д №1606/02.08.2017г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решения с №569 от Протокол №18/30.06.2017г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Помещение на площ от 71 кв.м, находящо се в подземен етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.6 по КК на гр.Несебър, АОС №622/04.10.1999г., представляваща Общежитие към СУ „Любен Каравелов“, ул.“Любен Каравелов“ №3.“, при следните условия:
2. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение№2 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, както следва:71 кв.м х 2,40 =170.40 лв. с ДДС
3. Специфично условие:
- Помещението да се използва за провеждане на тренировки по спортна стрелба - пневматичен пистолет 10 метра.
- Наемателят се освобождава от заплащане на наемната цена за първите две години от наемния срок, но се задължава да извърши основен ремонт на помещението, за да го приведе във вид годен за ползване, да го оборудва и обзаведе, като средствата които ще се използват да са в размер най - малко на размера на наемната цена за първите две години от наемния период.
4. До участие в конкурса се допускат: юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани в ЦРЮЛНЦ към Министерството на правосъдието и вписани в Регистър на спортните клубове към Министерството на младежта и спорта.
5. Критерии за оценяване:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената, предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции и бизнес план за експлоатацията на обекта (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, като оборудването и обзавеждането му, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 – Активност на профила:
- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1 – конкурсна цена.
6. Депозита за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. 21.08.2017г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. 28.08.2017г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. На 22.08.2017 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 29.08.2017 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 23.08.2017г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 30.08.2017г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 22.08.2017г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 07.08.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове