ЗАПОВЕД № 914/ 08.06.2017 г.

С моя Заповед № 586/03.05.2017 год., на основание чл.90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл.217 ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование е обявен конкурс за заемане на длъжността директор на ДГ „Усмивка“ с.Гюльовца.
В последствие в Община Несебър са постъпили данни и нформация, касаещи дейността и натовареността на ДГ „Усмивка“ с.Гильовца, което изисква допълнителен анализ на цялостната ситуация относно детската градина и евентуално промяна в конкурсните условията за заемане на длъжността Директор.
Предвид гореизложеното, на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и в качеството ми на работодател на директорите на Общински детски градини, на основание чл. 217 ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование, считам за целесъобразно и с настоящата

О Т М Е Н Я М:


Конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Усмивка”- с.Гюльовца, обявен със Заповед № 586/03.05.2017 год. на Кмета на Община Несебър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите, ангажирани с провеждането на конкурса, да се публикува на интернет страницата на Община Несебър, както и да се уведомят лицата, подали заявления за участие в конкурса.
Заповедта не подлежи на оспорване.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРСъгласувал: /П/
/Милена Василева- гл.юрисконсулт „Правно обслужване”/


Изготвил: /П/
/Р.Маркова- Н-к отдел „ЧР и ТРЗ”/


Публикувано на 08.06.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове