З А П О В Е Д №452/10.04.2017г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №490 от Протокол №15/15.03.2017г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски и стоматологични кабинети, медико - диагностична и медико – техническа – зъботехническа лаборатория и обслужващи помещения към тях, находящи се в общинска Сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №1876/02.03.2004г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, както следва:
- КАБИНЕТ № 4 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 5 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17кв.м, ведно с чакалня на площ от 17кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв. /сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ №6 – за Ендокринологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 7 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13,64 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.20лв. /деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 9 – за Неврологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 10 – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м. в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ №12– за Кабинет кожни болести, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 13 – за Хирургичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 135.35лв. /сто тридесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 14 – за Акушерогинекологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13.53 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 110.37лв. /сто и десет лева и тридесет и седем стотинки/ с ДДС ;
- КАБИНЕТ №16 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18,36 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.19лв. /сто тридесет и два лева и деветнадесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 21 – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 12,48 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 89.86лв. /осемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ №2– за Медикодиагностична лаборатория, находяща се на първо ниво от сградата, на площ от 43.18кв.м и обслужващо помещение на площ от 13,39кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 318.93лв. /триста и осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки/ с ДДС;
- Медико-техническа лаборатория – зъботехническа /кота 7.20/, на площ от 26.74 кв.м /кабинети А и Б/ и обслужващи помещения/В/ на площ от 7.56кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП” в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №3671/25.01.2010г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 197.00лв. /сто деветдесет и седем лева /с ДДС.
2. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;
- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кабинетите да работят целогодишно и да осигуряват дежурства през почивните дни.
3. Критериите за оценяване са:
К1 - Предложена месечна наемна цена:
Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.
5. До конкурса се допускат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. 02.05.2017г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 10.05.2017г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 03.05.2017 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 11.05.2017 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 04.05.2017г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 12.05.2017г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 03.05.2017г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ИВАН ГУРГОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл. Зап. №1861/16.11.2015г. и
Заповед за командировка №2/08.03.2017г./


Съгласувал: Милена Василева – Гл.юрисконсулт в отдел „ПО“
Изготвил: Костадинка Славова – Гл.експерт в отдел „Общ.собственост“

Публикувано на 13.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове