ЗАПОВЕД №783/23.05.2019г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №1049 от Протокол №38/16.05.2019г. на ОбС - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот публична - общинска собственост - самостоятелно обособени обекти, представляващи: Лекарски кабинети, находящи се в Общинска сграда „Градска поликлиника“ - гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК гр.Обзор, построена в УПИ Х в кв.53 по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., при начална конкурсна месечна наемна цена, определена, съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:
ЕТАЖ 1/ северно крило/
• Кабинет №1 - Офталмологичен кабинет на площ от 17 /седемнадесет/ кв.м. ведно с манипулационна на площ от 17 /седемнадесет/ кв.м - с начална конкурсна месечна наемна цена - 112.20 лв.(сто и дванадесет лева и 20 стотинки) с ДДС;
ЕТАЖ 2/ северно крило/
• Кабинет №8 - Стоматологичен на площ от 16 /шестнадесет/ кв.м ведно с манипулационна на площ от 10 /десет/ кв.м - с начална конкурсна месечна наемна цена – 102лв. (сто и два лева) с ДДС;
3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.
4. Специфични условия на конкурса:
- Кандидатите да са лекари с призната специалност – очни болести и стоматология;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
5. Критериите за оценяване:
К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки - 25 получава кандидатът предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, предложил по - висока цена по критерия К4.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 12.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 19.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 13.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 20.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 14.06.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 21.06.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 13.06.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 28.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове