З А П О В Е Д №463/14.05.2020г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №130 от Протокол №6/24.04.2020г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, разположени в имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, оформени като “Базар Пристанище”- Несебър - стара част, АчОС №2159/24.02.2015г., при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:
- За Обект №1.1 - закрита площ - 27.30 кв.м., открита площ - 4.43 кв.м. - 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;
- За Обект №1.2 - закрита площ - 27.30 кв.м., открита площ - 4.43 кв.м. - 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;
- За Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м., открита площ - 4.28 кв.м. - 6 393 лв. /шест хиляди триста и деветдесет и три лева/ с ДДС;
- За Обект №2.2 - закрита площ - 17.85 кв.м., открита площ - 6.75 кв.м. - 5 960 лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ с ДДС;
- За Обект №3 - закрита площ - 71.00 кв.м. и открита площ - 34.00 кв.м. - 24 561 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/ с ДДС;
- За Обект №4.1 - закрита площ - 17.81 кв.м., открита площ - 3.70 кв.м. - 5 577 лв. /пет хиляди петстотин седемдесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №4.2 - закрита площ - 17.81 кв.м., открита площ - 4.00 кв.м. - 5 613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС;
- За Обект №4.3 - закрита площ - 29.69 кв.м., открита площ - 5.00 кв.м. - 9 156 лв. /девет хиляди стопетдесет и шест лева/ с ДДС;
- За Обект № 4.4 - закрита площ - 34.60 кв.м., открита площ - 12.89 кв.м. - 11 524 лв. /единадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева/ с ДДС;
- За Обект №5.1 - закрита площ - 10.56 кв.м., открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;
- За Обект №5.2 - закрита площ - 10.56 кв.м., открита площ -14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;
- За Обект №5.3 - закрита площ - 10.56 кв.м., открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;
- За Обект №5.4 - закрита площ - 10.56 кв.м., открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;
- За Обект №5.5 - закрита площ - 10.56 кв.м., открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС;
- За Обект №5.6 - закрита площ - 10.56 кв.м. и открита площ - 14.00 кв.м. - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.
- За Обект №7.1 - закрита площ - 14.88 кв.м. и открита площ - 15.21 кв.м. - 5 054 лв. /пет хиляди и петдесет и четири лева / с ДДС;
- За Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;
- За Обект №7.3 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.4 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.5 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.6 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3 837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
2. Срок за отдаване под наем - до започване на строително-монтажните дейности по реализацията на проекта по реконструкция и облагородяване на зоната, но не повече от 3 /три/ години.
3. Специфични условия
3.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ, регистрирани по Търговския закон.
3.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
- За първата година от наемния период:
І - ва вноска при подписване на договора,
ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.
- За следващата наемна година:
І - ва вноска до 31 юли на текущата година,
ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.
3.3. Обект №3 - да се използва за заведение за обществено хранене.
3.4. Два пъти в годината, в периода на експлоатация, наемателите следва да представят в Община Несебър – Справка за лицата с действащи трудови договори, назначени за работа в обекта, която се проверява по служебен път с оглед проверка на заложеното по Критерий К3.
3.5. Наемателят няма право:
- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;
- да го ползва с предназначение различно от това, за което е предоставен;
- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението на обекта.
4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.
5. Критерии за оценяване:
К1 - експлоатация на обекта
- за магазин за промишлени стоки - 20т.;
- за магазин за хранителни стоки - 10т.;
- за офис - 6т.;
- за други цели - 4т.

По този критерий не се начисляват точки за обект №3

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места -
(РМуч/РМмах)х10 или (РМуч/РМмах)х30
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, а когато участника декларира, че ще назначи най-малко двама работника с постоянен адрес в Община Несебър разликата РМуч/РМмах се умножава с тегловен коефициент 30.

К4 - уседналост на участника

- 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ, удостоверяващ декларираното от участника);

- 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
- 0т. - за останалите участници

К5 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4 +К5

При равен брой точки превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерия К5.
6. Дата и час за извършване на оглед на обектите, предмет на конкурса - 26.05.2020г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-85 и 86 до 16.00ч. на 22.05.2020г.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 01.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 08.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 02.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 09.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане - 03.06.2020г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 10.06.2020ч. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 02.06.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 18.05.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове