З А П О В Е Д
№182/11.03.2016г.
На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №99 от Протокол №4/29.01.2016г. на Общински съвет – Несебър,


                                            ЗАПОВЯДВАМ:
 • Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет с полезна площ от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1 кв.м ид.части от общите части на сградата, находящ се в сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ I, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г., при следните условия:

 •           2. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ.
  3. Специфични условия на конкурса:
  • Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.1;
  • Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
  • Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
  • Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
  • Кабинета да работи целогодишно и лекарят да бъде на разположение през дните, които кабинета не работи;
  4. Критериите за оценяване са:
  К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
  Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
  Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв - 0точки.
  К2 - Целогодишна работа на кабинета:
  - При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
  - При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица - 10 точки;
  - При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;
  - При 4 дневна работна седмица - 4точки;
  - При 3 дневна работна седмица - 3точки;
  К3 - Активност на профила
  - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
  - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
  - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
  - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
  К4 - Предложена месечна наемна цена:
  Предложена месечна наемна цена - 15 точки,  като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;
  К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
  К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
  Комплексна оценка:
  К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6
  При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
  5. До конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
  6. Депозит за участие  в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена. 
  7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
  7.1. На 29.03.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
  7.2. На 05.04.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
  8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 
  8.1. На 30.03.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
  8.2. На 06.04.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
  9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
  9.1. Първа дата за провеждане - 31.03.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
  9.2. Втора дата за провеждане - 07.04.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 30.03.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  Публикувано на 16 Mar 2016 от Пресцентър община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове