O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 124/19.02.2016 г. на Кмета на Община Несебър


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” в отдел „Търговия”

1. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности, по които е придобито образованието: икономика, управление;
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на административната, деловодната и управленска дейности;


2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
• Специални умения: лидерски умения; способност да ръководи, организира и контролира работата на поверения му отдел; способност да мотивира, организира и ръководи екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност, лоялност, комуникативност, отговорност, коректност.
• компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
• владеене на английски и руски език е предимство.

3. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 интервю.


4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.2 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/.


5. Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в Административния регистър и в централен ежедневник.


6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на Община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.


7. Кратко описание на длъжността началник отдел „Търговия”:
Организира, ръководи и контролира дейността на отдела. Изготвя предложение за търговската схема за търговия на открито на територията на Общината. Организира планирането, изпълнението и отчетността на работата на отдела, като непосредствено контактува с гл.счетоводител на общината. Контролира качеството на работа на подчинените си, по отношение на взаимодействието им с гражданите и фирмите. Организира компетентно проучване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения от граждани, касаещи работата на отдела. Организира и контролира изготвянето на необходимата документация за издаване на разрешителни за търговска дейност на открито, увеселителни паркове и други сезонни услуги на открито. Организира и контролира събирането на такси, свързани с дейността на отдела. Планира, ръководи и координира изготвянето на анализи, справки становища и предложения касаещи състоянието и развитието на отдела. По решение на общинското ръководство участва в работата на комисии, свързани с дейността на отдела. Участва в контрола по спазването на нормативните актове, свързани с търговията в общината. Оценява изпълнението на служителите в отдела. Изпълнява и други задачи свързани с дейността на отдела, възложени от прекия ръководител.


8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 680 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/

Публикувано на 29 Feb 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове