О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №1770
гр.Несебър 03.09.2015 г.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за РПУРОИ и в изпълнение на Решение №1263 от Протокол №33/26.08.2015г. на ОбС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелно обособен обект в едноетажна сграда ”Здравна служба”, находяща се в УПИ VІІІ, кв.42 по регулационния план на с.Оризаре, съставляващ поз.имот с идентификатор 53822.502.75 по кадастралната карта, публична общинска собственост съгласно АпОС №1013/22.02.2001г., представляващ: Стоматологичен кабинет, с полезна площ от 12 кв.м ведно с помощни помещения на обща площ от 19.50 кв.м, включващи: санитарно помещение – 5 кв.м, WC – 3.50 кв.м и чакалня – 11.00 кв.м.
2. Начална конкурсна месечна наемна цена, в размер на 83.70 лв. /осемдесет и три лв. и 0,70 ст./ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ, както следва: (12.00 кв.м х 5.00лв. + 19.50 кв.м х 0.50лв.) х 20% =83.70лв. с ДДС.
3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
1. Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
2. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
3. Кабинета да работи целогодишно, целодневно и да се осигуряват дежурства през почивните дни;
4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целиат наемен период;
5. Критериите за оценяване са:
1. К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.
2. К2 – Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.
3. К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
4. К4 – Предложена месечна наемна цена:
Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;
5. К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
6. К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К4.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа

6.1. На 23.09.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 30.09.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 24.09.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 01.10.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 25.09.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 02.10.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 24.09.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/
/Н.Димитров/

Публикувано на 08 Sept 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове