З А П О В Е Д №442/04.04.2019г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1017 от Протокол №36/27.03.2019г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: „Дрогерия ведно с обслужващи помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – Кметство Кошарица” с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00 кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87 кв.м и 4.30 кв.м, представляващи ½ ид.част от WC, при следните условия:
1.Начална конкурсна месечна наемна цена – 179.50 лв. с ДДС, определена съгласно приложение №1 към чл.23 и чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър.
(27.00кв.м х 5.00лв. + 29.17кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=179.50лв.
2. Специфични условия :
- Имотът да се използва за дрогерия или аптека.
- Наемателят да довърши започнатата процедура по преустройство и промяна на предназначението на обекта от „Дрогерия“ в „Аптека“ и въвеждане в експлоатация за своя сметка;
- Наема е дължим след въвеждане на обекта в експлоатация, но не по -късно от 4 месеца от сключване на договора за наем
- Кандидатите да са със специалност „Магистър фармацевт“;
3. До конкурса се допускат: Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти, действащи по българското законодателство.
4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. Критерии за оценяване :

К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.
К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - Работно време - Целогодишна работа:
- При 12 часов работен ден - 20точки
- При 8 часов работен ден - 15 точки;
- При 6 часов работен ден - 10 точки;
- При 4 часов работен ден - 5точки;
При по - малко часове от посочените по-горе кандидата получава 0т.
К4 - Активност на профила - Кандидатът да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:
- До 5 години към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата -10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата -15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки превес ще има кандидатът получил по - висока оценка по критерия К1.
Ако кандидатът използва имота като аптека и поеме задължение за сключване на договор със Здравната каса – гр.Бургас, крайният резултат К се умножава с коефициент 2.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 22.04.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 03.05.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 23.04.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 07.05.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1 Първа дата за провеждане - 24.04.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 08.05.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 23.04.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ИВАН ГУРГОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгласно Зап.№1861/16.11.2015г.
и Заявл. с вх.№225/02.04.2019г.
по вх.рег. на ОС - Несебър/Публикувано на 08.04.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове