ОБЩИНА  НЕСЕБЪР

ЗАПОВЕД №430

гр.Несебър, 27.03.2015г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №1019 от Протокол №28/19.12.2014г., Решение №1061 от Протокол №29/10.02.2015г. и Решение №1098 от Протокол 30/05.03.2015г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, разположени по приложената схема, при следните условия:

1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 7  към нея, както следва:

- За Обект №1.1 – закрита площ - 27.30 кв.м и открита площ - 4.43 кв.м - 8400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

- За Обект №2.2  -  закрита площ – 17.85 кв.м и открита площ - 6.75 кв.м - 5960 лв.  /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ с ДДС;2. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.3. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.

     

           4. Специфично условие

Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:


                -  За първата година от наемния период:


                    І - ва вноска при подписване на договора,


                   ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.


                 -  За следващите години от наемния период:


                    І - ва вноска до 31 юли на текущата година,


                    ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.

          5. Критерии за оценяване:


            К1 – експлоатация на обекта
 1. за магазин за промишлени стоки – 20т.; 
 1. за магазин за хранителни стоки – 10т.; 1. за офис – 6т.; 
 1. за други цели – 4т.           К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.


(БИуч/БИмах)х20 ,


Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.


           К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10


Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10


           К4- Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20


Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20


Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.

        6. Срок за закупуване на конкурсната  документация – до 16.00 часа

        

          6.1. На 20.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

          6.2. На 27.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

       7.1. На 21.04.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

       7.2. На 28.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане22.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане29.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 21.04.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

       /В.Борисов – Зам.кмет „ПО“ и „ОС“ – съгл.Зап.№129/22.02.2013г.

и заявл. с вх.№198/25.03.2015г. по вх.рег. на ОбС – Несебър/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове