О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №374

гр.Несебър 11.03.2015г.

 


На основание чл.14, ал.1 от  ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 1062 от Протокол  № 29/10.02.2015г. на ОбС – Несебър и Решение №1020 от Протокол №28/19.12.2014г.

                                                

ЗАПОВЯДВАМ:


 


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение № 4 /по архитектурен проект/ - Каса,  на площ от 3.32 кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара – Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в  кв.48, УПИ VІІ по плана на гр. Обзор, за Каса за продажба на билети, при следните условия:
  1. Начална конкурсна месечна наемна цена - определена съгласно  чл.24  от  Наредба №5 за РПУРОИ и Приложение №1 към нея, в размер на 31 /тридесет и един лева/ с ДДС,2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.  

         3. Депозит за участие10 %  от началната месечна наемна цена. 

         4. Специфични условия на конкурса: - Помещението да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес – Каса за продажба на билети.

         5. Критериите за оценяване са:

         

         К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината,за подпомагане на социалните , образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.


             (БИуч/БИмах)х20,


Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 – Работно време - Целогодишна работа на касата:

- При 12  часов работен ден – 20точки

- При 8 часов работен ден – 15 точки;

- При 6 часов работен ден –10 точки;

- При 4 часов работен ден – 5точки;

При по - малко часове от посочените по - горе кандидата получава 0т.


         К4 – Активност на профила - Кандидата да притежава опит в селищен и междуселищен транспорт на пътници

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4


При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

        6. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.


       7. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 ч.:

         7.1.   На 30.03.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

         7.2.   На 06.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.


       Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър

       8.1. На 31.03.2015г. за първата дата за провеждане на конкурса;

       8.2. На 07.04.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса.

       9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

         9.1. Първа дата за провеждане – 01.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

9.2. Втора дата за провеждане – 08.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 31.03.2015г. е постъпило предложение само от един кандидат или няма допуснати до участие в конкурса кандидати на първата дата.


 


 


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/

                                               /Н.Димитров/


 


Публикувано на 16 Mar 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове