>>ХАРТА НА КЛИЕНТА

>>ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

>> ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕТО И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Важно съобщение

За целите на комплексното административно обслужване КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ и други правоимащи лица подават искане за служебно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на лица към Община Несебър на електронен адрес admin_doc@nesebar.bg. Искането трябва да бъде с изходящ номер от съответната администрация, подписано и подпечатано,сканирано в PDF формат.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

________________________________________________________________________________

1.Точно наименование на администрацията - Община Несебър
2.Структура – Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и № 2
3.Седалище и адрес:
– Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и №2, гр.Несебър,п.к.8230,ул. „Еделвайс” №10.
-Дирекция  „Транспорт и пропускателен режим”-офиси, гр.Несебър, ул. „Струма” №6.
4.Данни за кореспонденция -телефон,адрес на електронна поща и интернет страница:
-0554/2-93-70, е-mail: contacts@nesebar.bg , www.nessebarinfo.com .
5.БУЛСАТ-BG000057122
6.Приемно време на администрацията - вторник и четвъртък от 14.00 ч.до 16.00 ч.
7.Работно време на Звеното за административно обслужване :
- 8.30 ч. до 16.30 ч. от понеделник до петък;
-  каса за заплащане на местни данъци и такси - 8.30 ч до 16.00 ч. от понеделник до петък.
8.Описание на административните услуги са публикувани на интернет страницата на Община Несебър в раздел „Административни услуги“ - отдели, бланки и декларации;
- Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на Протокол за устно заявяване на услуга;
- Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Несебър предоставя възможност заявленията да се подават на място в Центъра за административно и информационно обслужване -офис № 1 и офис № 2 , или чрез лицензиран пощенски оператор, като заплащане на услугите може да бъде извършено на място /в брой или с платежна карта чрез терминално устройство ПОС/ или по банков път по банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Изтегли таблица с кодове за плащане;
- Административен акт може да бъде получен на място в Центъра за административно и информационно обслужване офис (№1 или офис №2) или чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя.
9. Информация за реда за подаване на предложения,сигнали и жалби. 
Предложения,сигнали и жалби се подават в Центъра за административно и  информационно обслужване - офис№1 или №2 в сградата на Общината или чрез пощенска кутия за жалби, сигнали, мнения и препоръки и пощенска кутия за сигнали за корупция, поставени на главния вход на сградата на Общината. 
Сигнали за корупция се подават и чрез телефон 0554/29324 и на електронен  адрес anticoruption@nesebar.bg.
10.Основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително решенията на Общински съвет, са публикувани на интернет страницата на Община Несебър, раздел  „Общински съвет“ .
11.Проекти на нормативни актове, изготвяни от съответната администрация, се публикуват в интернет страницата на Община Несебър заедно с мотивите за тяхното приемане, както и на Портала за обществени консултации.
Правомощията и задълженията на кмета на Община Несебър са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост и други нормативни документи.
Веднъж годишно Общинска администрация - Несебър отчита нивото на удовлетвореност от обслужването на гражданите, чрез анкетите, които се намират в Центъра за административно и информационно обслужване - офис №1 и офис №2.