ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ПРИ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯОтдел "ГРАО"

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

З А Я В Л Е Н И Е ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на услуга по погребение

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на гробно място

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Отдел "Местни данъци и такси":
_____________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.25 от Наредба N11

Декларация по чл.28 от Наредба N11

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Искане за прихващане или възтановяване

Искане за данъчна оценка

Заявление за закриване на партида по чл.54

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

Заявление за закриване на партида по чл.14


Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството":
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ /обновено 2013/

Заявление за започване производство по узаконяване на строеж по §127ПЗР на ЗИД на ЗУТ

ИСКАНЕ за предложение за изработване на ПУП-ПП и ПУП за имоти извън границите на урбанизираните територии и селищните образования с национално значение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване разрешение за изработване на проект за ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.124а, ал.2 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на инвестиционен проект

Искане за изплащане на обезщетение

Искане за разрешение за прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи

Искане за издаване на констативен протокол във връзка с чл.181, ал.2 от ЗУТ /обновено 2013/

Искане за регистриране на строеж от пета категория

Искане за регистриране на строеж от четвърта категория

Заявление за изчисляване правото за прекoрване на външни ел./ВиК/връзки през общински земи и издаване разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С КООРДИНАТИ /обновено 2013/

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (§ 16 от ДР на ЗУТ ) /обновено 2013/

ЗАЯВЛЕНИЕ За установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159,ал.1 и ал.3 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

ЗАЯВЛЕНИЕ кадастрален план /обновено 2014/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ


Отдел „Туризъм и туристическа реклама”:
________________________________________


- Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения /обновено/

- Заявление за категоризиране на място за настаняване /обновено/

- Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР /обновено/

- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в място за настаняване

- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение хранене и развлечение

- Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване

- Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене
Дирекция „Транспорт и пропусквателен режим”:
_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ МАГНИТНА КАРТА ЖИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ МАГНИТНА КАРТА ТЪРГОВЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НОВА КАРТА ЖИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-СТАР ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.СВЕТИ ВЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-СТАР ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на Община Несебър

ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл.56Б от Наредба №1 за безопасността на движение на територията на община НесебърОтдел „Търговия”:
_________________

Заявление по чл.170ж от Наредба №11 на Общински съвет Несебър

Заявление за продажба пред дом или магазин

Заявление за художниците

Заявление за разполагане на маси

Заявление за наемане на РИЕ

Заявление за поставяне на РИЕ

Заявление за рибна борса

Заявление за сергия

Заявление за продажба на "Улицата на занаятите"

Заявление за продажба на плетиво


ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ":
________________________________________


Заявление за административна услуга общинска собственост

Заявление за административна услуга общинска собственост- отстъпено право на надстрояване и/или пристрояване/

Заявление за административна услуга общинска собственост-закупуване правото на собственост върху земя

Заявление за картотекиране отдел „Общинска собственост“

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ
ОС приложение1
ОС приложение2
ОС приложение3


Отдел „Здравеопазване и социални дейности”
__________________________________________

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ

Декларация образец еднократна финансова помощ

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
Отдел „Образование”
__________________________________________

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на дете в ДГ

ИСКАНЕ за предоставяне на стипендия на дете/младеж с изявени дарби
Общинско предприятие "Пристанищна инфраструктура"
______________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОМУВАНЕ НА КОРАБИ

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИСТАВАНЕ НА КОРАБИ


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"
______________________________________________________

Заявление за събиране на билки

Искане за отсичане на дървета в частни имоти

Искане за сеч по ЗОСИ-1


Отдел „Екология”
__________________________________________

Заявление за участие в общински системи за разделно събиране на отпадъци

Заявление за отсичане, преместване или окастряне на дървета/храсти

Декларация за притежаване на домашно куче

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
__________________________________________


Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС (изтегли)

Уведомление по чл.46б от ЗУЕС (изтегли)Орган по настойничество и по попечителство
__________________________________________

заявление за издаване на удостоверение на законен настойник или попечител

молба за назначаване на настойник-попечител и настойнически съвет

декларация попълвана от настойници и попечители

годишен отчет представян от настойник или попечител

декларация за притежавано имущество

декларация за съгласие

декларация от законни настойници или попечители